Algemene Voorwaarden

Algemeen

    In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert. Dieet: voeding op medische indicatie. Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
    De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.
    De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering. De diëtist kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de (huis)arts behandelen.
    Indien er sprake is van dieetadvisering op medische indicatie wijst de diëtist de cliënt op de benodigde verwijzing van de (huis)arts.
    De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten. De tarieven voor dieet- of voedingsadvisering zijn vrij van BTW. De diëtist behoudt zich het recht om de tarieven op ieder moment te wijzigen.
    De te declareren tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd oftewel face-to-face tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd) zoals uitwerken dagmenu's en begin- en eindrapportages naar (huis)arts.
    De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
    Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks via VECOZO ingediend bij de zorgverzekeraars, tenzij de praktijk geen contract heeft bij de zorgverzekeraar van de cliënt.
    Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
    Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen (no-show factuur). De rekening bedraagt de kosten die in rekening gebracht zou worden, indien de cliënt wel op het spreekuur was verschenen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. De cliënt ontvangt de factuur die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Bij niet tijdige betaling kan de diëtist de no-show factuur verhogen met een kwartiertarief.
    De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst (dieetbehandeling) met de diëtist beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Als dit niet gebeurt, kan de diëtist een extra kwartiertarief in rekening brengen.
    De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
    De artikelen 4 tot en met 12 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.


Betalingsvoorwaarden Diëtist

    De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
    Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie / factuur heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
    Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
    Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
    Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
    Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.
    7 Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.

Informatie aanvragen